รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4730001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
  -
หัวหน้าโครงการ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนให้เกิดการ รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เสนอแนะทางเลือกที่ควรมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม

2. สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาองค์ความรู้และข้อเสนอ ทางเลือกที่ได้จากการสังเคราะห์

3. นำเสนอองค์ความรู้ และข้อเสนอทางเลือกต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สถิติการเปิดชม : 2,886 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 255 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400