รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5130001
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ "LESA Project: อัจฉริยะภาพเด็กไทย กับงานวิจัยโลกและดวงดาว"
 
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของนักเรียนยุววิจัย LESA ออกสู่วงกว้างมากขึ้น

2เพื่อนำเสนอการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

3เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก มาแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นในมุมต่าง ๆ กับยุววิจัยที่นำเสนอผลงาน

4เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของผลงานและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาตร์ในระดับโรงเรียน

สถิติการเปิดชม : 3,504 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 399 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400