รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5450013
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
 
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนได้มีโอกาสรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสรุปปิดโครงการ

2 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนจากผู้ประกอบการมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจบริบทหรือความเป็นจริงจากผู้ประกอบการ โดยไม่มุ่งเน้นวิชาการแต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องคิดและสามารถนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้งานจริงได้

4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายของนักวิจัย

สถิติการเปิดชม : 2,472 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400