รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5490003
ชื่อโครงการ : โครงการ "วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
 
หัวหน้าโครงการ : อนุช อาภาภิรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุช อาภาภิรม
หัวหน้าโครงการ
วิรัสมัย อาภาภิรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมสัน หุตะแพทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับประเทศ ปีละ 6 ฉบับ
สถิติการเปิดชม : 1,827 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 116 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400