รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5530001
ชื่อโครงการ : การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
  Workshops on Building Awareness and Understanding in Nanotechnology and Nanomaterial Safety Management
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยวัสดุนาโน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการเบื้องต้นเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยงานด้านดูแลสารเคมี หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานดูแลด้านการป้องกันมลพิษ รวมไปถึงนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านนาโนเทคโนโลยี

2) เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยวัสดุนาโนและผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการเบื้องต้นในการจัดการความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 1,454 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 76 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400