รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5950005
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย“LIF SEA Regional Hub 2016
 
หัวหน้าโครงการ : ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
ทีมวิจัย :
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดกิจกรรม “LIF SEA Regional Hub 2016” ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยแก่นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นเวทีให้เกิดการเจรจาธุรกิจหรือการต่อยอดผลงานวิจัย

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย นักลงทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 658 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400