รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5950012
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตผงบุกคุณภาพสูงและวิธีการประยุกต์ใช้
 
หัวหน้าโครงการ : ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
ทีมวิจัย :
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
หัวหน้าโครงการ
กฤชนันท์ อยู่ชยันตี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลภัช ถาวรจิรชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา จันทร์ฉาย
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด การผลิตในเชิงพาณิชย์ และการเงิน เพื่อ ประเมินความคุ้มค่าในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนผลิต ผงบุกเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับ SMEs และระดับอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่

3) เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนของโครงการ

4) เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาและทางเลือกในการตัดสินใจลงทุน

สถิติการเปิดชม : 595 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400