รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5990017
ชื่อโครงการ : การประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
หัวหน้าโครงการ
ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตติกาล เจนจัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัย สกว.

2. เพื่อใช้กิจกรรมการประกวดเป็น “สื่อ” ในการเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

3. เพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านสารและด้านสื่อให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆ

4. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารด้วยสื่อกิจกรรมการประกวดในการเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

สถิติการเปิดชม : 926 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400