รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6020001
ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
 
หัวหน้าโครงการ : กฤตพล สมมาตย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤตพล สมมาตย์
หัวหน้าโครงการ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรชัย หายทุกข์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชค โสรัจกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส พิมพา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธำรงค์ เมฆโหรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร กิรติการกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อสังเคราะห์จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เสนอเป็นกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ระยะ 20 ปี เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตการเกษตร ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สถิติการเปิดชม : 908 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 93 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400