รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6020003
ชื่อโครงการ : งานออกร้านประชาสัมพันธ์...ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากปศุสัตว์ไทย
 
หัวหน้าโครงการ : จุฑารัตน์ เศรษฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของฝ่ายเกษตร สกว. ที่มีโอกาสนำไปสู่การขยายผล

ทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มของสินค้าปศุสัตว์ของไทย

2. เพื่อจัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ชิ้นส่วนตัดแต่งและการใช้ประโยชน์จากเนื้อโคขุนตัวใหม่(เนื้อโคนมตัวผู้)

สถิติการเปิดชม : 708 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400