รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6030001
ชื่อโครงการ : การจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
  Knowledge Management of Seismic and Tsunami Hazard for School Teachers in Phuket and Phang Nga Provinces, Southem Thailand
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ปนานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาสกร ปนานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา จำนวน 30 คน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิที่ได้รับ ไปสอนและถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างมั่นใจและถูกต้องทางวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติตนเพื่อรักษาตัวให้ปลอดภัยในขณะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิได้ เป็นการช่วยลดความสูญเสียและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและกิจกรรมต่อเนื่องในอนาคต ระหว่าง สกว. สสวท. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับคณาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ในด้านการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ โลกและดาราศาสตร์

3. เพื่อผลิตสื่อการสอนด้านแผ่นดินไหวและสึนามิที่มีคุณภาพสูง มีความถูกต้องทางวิชาการและมีความน่าสนใจสำหรับผู้เรียน ให้ ครู-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา สามารถนำไปใช้สอนในโรงเรียนได้ทันที หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นสื่อการสอนด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทอื่นๆ ได้

สถิติการเปิดชม : 2,092 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400