รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6030002
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทยแบบบูรณาการข้อมูล
  Updating Seismic Hazard Map of Thailand by Integrated Seismic Source Data
หัวหน้าโครงการ : ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากโครงการ GEM และ ข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อทำการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวของประเทศไทย2. ทำการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ พม่า และ เวียดนาม เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลรอยเลื่อนและแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลต่อประเทศไทย3. ทำการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวของประเทศไทยจากการใช้ข้อมูลในโครงการ GEM4. นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว (มยผ.1302) โดยจะเป็นการพิจารณาปรับปรุงระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของพื้นที่เสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับสภาพเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในปัจจุบัน

สถิติการเปิดชม : 729 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400