รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6030003
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศอาเซียนเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยะ อุทาโย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะ อุทาโย
หัวหน้าโครงการ
ปรีดา สถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และผลการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านอาชญากรรม การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสื่อมวลชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถิติการเปิดชม : 434 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400