รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090001
ชื่อโครงการ : สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
  Communicate for Senior Research to Prepare Elderly Society Project
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ ภุมรา
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ ภุมรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย ก่อเกิดความเข้าใจ สร้างสังคมแห่งปัญญา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย

2. เพื่อประกาศความสำเร็จของผลงานวิจัยของไทย รวมทั้งนักวิจัย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

3. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุและผู้กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เพื่อถอดบทเรียนให้ทราบถึงประสิทธิผลการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ และได้แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมในโอกาสต่อไปสถิติการเปิดชม : 2,049 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 455 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400