รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090002
ชื่อโครงการ : การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย
 
หัวหน้าโครงการ : รัตนางศ์ ตุละวรรณ
ทีมวิจัย :
รัตนางศ์ ตุละวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : (1.) เพื่อสร้างสรรค์ผลิตและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ (2.) เพื่อกระจายสื่อสำหรับการเรียนรู้จากงานวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมาย (3.) เพื่อประเมินวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของสื่อาจากกลุ่มนักเรียนทั้งในด้านความรู้และทัศนคติ
สถิติการเปิดชม : 1,028 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 110 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400