รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090013
ชื่อโครงการ : การใช้สื่อพ็อดแคสต์และองค์ประกอบเสริมอื่นๆ ช่วยเผยแพร่งานวิจัยสกว. สู่สาธารณะ (รายการวิทย์ไทย ซีซั่น 2)
  Using podcast and supplemental material to promote public understanding of TRF research (WiTThai Season 2)
หัวหน้าโครงการ : แทนไท ประเสริฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
แทนไท ประเสริฐกุล
หัวหน้าโครงการ
อาจวรงค์ จันทมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลินินา พุทธิธาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อใช้สื่อพ็อดแคสต์ (Podcast) อินโฟกราฟฟิก (infographic) และวีดิโอในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสกว. ออกสู่สาธารณะ

2 เพื่อให้ผู้ฟังรายการเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสกว.และนักวิจัยไทย

3 เพื่อให้ผู้ฟังรายการได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิงและอยากติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยต่อไป

4 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ฟังและผู้ผลิตรายการเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,140 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400