รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090020
ชื่อโครงการ : การสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. ในรูปแบบ Infographic
  To creative media for publicize research of TRF using infographic
หัวหน้าโครงการ : ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง
ทีมวิจัย :
ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสกว.ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก
สถิติการเปิดชม : 740 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400