รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090023
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : วิมลพร ใบสนธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิมลพร ใบสนธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำของสกว.สื่อสารให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ

3.นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำของสกว.ไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและประเทศ

สถิติการเปิดชม : 1,063 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 125 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400