รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6120006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers
  Developing Excellence Practices Center for Small Sweet Corn Farm to Smart Farmers
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา นิตยาจาร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจษฎา นิตยาจาร
หัวหน้าโครงการ
ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : - เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างน้อย 4 กลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลของโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers” โดยเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและกระบวนการการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับแปลงขนาดเล็ก ตลอดจนหลักคิดทางการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติในระดับไร่นาได้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิตอย่างชาญฉลาด สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และปรับตัวได้อย่างถูกต้องรวดเร็วกับสภาวะแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนไป
สถิติการเปิดชม : 488 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400