รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6130001
ชื่อโครงการ : การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. นำเสนอเป้าหมายและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ ปฏิรูป และการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

2. นำเสนอผลความคืบหน้าและผลที่ได้จากงานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ

3. เสนอกรอบงานวิจัยที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ

4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น และข้อเสนอแนะ

สถิติการเปิดชม : 982 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400