รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6130002
ชื่อโครงการ : การจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ เตชวรสินสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำ ในบริบทของความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.เพื่อเป็นเวทีนักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนและจากทั่วโลก ในการนำเสนอผลงานวิจัย

3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400