รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6190003
ชื่อโครงการ : การผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย
  Short-form digital documentaries for research communication
หัวหน้าโครงการ : วิภา สุขวัฒนาวิทย์
ทีมวิจัย :
วิภา สุขวัฒนาวิทย์
หัวหน้าโครงการ
ธเนศ รัตนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักษณา จีระจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษยา ลิ้มวิลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.1. เพื่อผลิตสื่อสารคดีขนาดสั้นสำหรับออนไลน์ (Short-form digital documentaries) ความยาว 60-90 วินาที จำนวน 156 ตอน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ตอน) เพื่อสื่อสารงานวิจัยของ สกว. ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้เห็นความสำคัญของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม สัมภาษณ์นักวิจัย และเก็บภาพ Footage เป็น Digital Format

1.2. เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของ สกว.และนักวิจัยไทย

1.3. เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิง และอยากติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยต่อไป

1.4. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ชมและผู้ผลิตรายการเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

1.5. ถอดบทเรียนการสื่อสารงานวิจัยในสื่อออนไลน์

สถิติการเปิดชม : 833 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400