รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6230001
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
  The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
หัวหน้าโครงการ : สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเวทีที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสภาวะพลังงาน ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศจากนักวิจัยทั่วโลก ทั้งจากภาคนักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ตลอดจนภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านดังกล่าว รวมทั้งเกิดโอกาสและช่องทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศทที่กำลังพัฒนาเพื่อพัฒนางานในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อไป
สถิติการเปิดชม : 1,104 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400