รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6230002
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา
  Disseminating Basic Knowledge in Future Studies
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาทั้งในรูปแบบหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับหน่วยงานด้านการวางแผนนโยบาย รวมทั้งนักวิชาการในสถาบันการศึกษา และ/หรือประชาชนโดยทั่วไป

2. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน รวมถึงนักวิจัยและนักวิชาการด้านวางแผนนโยบายสาธารณะ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดบรรยายสาธารณะและเสวนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสาธารณะในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 707 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400