รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ปี 2562
  Knowledge Management : Water Management of Thailand 2019
หัวหน้าโครงการ : วิมลพร ใบสนธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 สื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก สู่การเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ประโยชน์

2แปลงข้อมูลความรู้จากงานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่น นิทรรศการ อินโฟกราฟิก วิดีโอ ข่าว บทความ

3 นำเสนองานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. ในช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ(Mass Media) และช่องทางสื่อออนไลน์ (Social Media)

สถิติการเปิดชม : 923 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 157 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400