รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290020
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบที่มีต่อระบบยางพาราไทย และการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคระบบยางพาราของประเทศไทยอันเกิดจากกฎหมายและนโยบาย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนโยบายที่เกี่ยวกับระบบยางพาราของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 333 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400