รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290037
ชื่อโครงการ : ดัชนีสเปคตรัม นวัตกรรมสำหรับประเมินการเก็บกักคาร์บอนของแปลงยางพาราในประเทศไทย
  Spectrum index, Innovation for carbon sequestration assessment of rubber tree in Thailand.
หัวหน้าโครงการ : ดวงรัตน์ ศตคุณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนานวัตกรรม (spectral index) ในการเก็บกักคาร์บอน (ฟลักซ์ของคาร์บอน) ของแปลงยางพารา (ต้นยางพารา

ดิน พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ) ในประเทศไทย

2. เปรียบเทียบการประเมินการเก็บกักคาร์บอนระหว่างวิธีคือ (1) การประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของชีวมวลในช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง (carbon stock) และ (2) การตรวจวัดฟลักซ์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคลื่อนที่ขึ้นไปยังบรรยากาศและ

เคลื่อนลงมาจากบรรยากาศเหนือพื้นที่ปลูกพืชที่ศึกษา (Eddy Covariance technique)

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา อันได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความเข้มแสงสะสม และปริมาณฝนที่มีผลกระทบต่อ

การเก็บกักคาร์บอนของแปลงยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแปลงยางพารา
สถิติการเปิดชม : 258 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400