รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ : สัจจา ไกรศรรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีความโดดเด่น รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง ให้มีความหลากหลายบนฐานภูมิวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยว ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2) พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากชุมชนต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การขยายผลพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย

3) พัฒนาโมเดลธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event business model) ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง

4) วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมืองต้นแบบการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง

สถิติการเปิดชม : 784 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 339 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400