รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปีที่1)
  Development of Lanna Spa Services for Wellness Tourism
หัวหน้าโครงการ : อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาทุกช่วงวัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. พัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. พัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับกลุ่มทุกวัย

สถิติการเปิดชม : 240 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 67 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400