รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5830303
ชื่อโครงการ : รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศไทย: ทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
  Thailand Water Resources Analysis Report: Water Resources with Economic Development
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ทวนทัน กิจไพศาลสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภัทรา วิเศษศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยธิดา เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย สุทธิธรรมจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. จัดทำสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำของประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล(คิดอย่างไร วิเคราะห์แค่ไหน)

2. จัดทำการวิเคราะห์การใช้น้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใช้ประกอบการวางแนวทางวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำของประเทศ

3. จัดทำข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่สำคัญของการจัดการน้ำที่เลือก

4. นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวคิดการจัดการน้ำในกระแสโลก

สถิติการเปิดชม : 1,433 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 289 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400