รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5830304
ชื่อโครงการ : เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
  Water Resource Management Criteria concerning Economic-Social Development of Thailand
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
ชยันต์ ตันติวัสดาการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาณิศา วิชุพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภัทรา วิเศษศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชล บุนนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างแผนที่โครงข่ายของทางน้ำ และศึกษาการกระจายน้ำที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้น้ำ เพื่อตอบสนองรูปแบบการพัฒนาต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่พิจารณาทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพเพื่อกำหนดกติกาการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรมและเท่าเทียม

4. เพื่อพัฒนาหลักการ และเกณฑ์การจัดสรรน้ำจากศักยภาพและความต้องการที่มี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,349 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 752 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400