รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5840503
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย สำเนียงงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. สังเคราะห์ผลการศึกษาจากโครงการวิจัย 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ .

1.1 โครงการศึกษาพัฒนาการรูปแบบการสอนการอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน .

1.2 โครงการศึกษารูปแบบวิธีการสอนและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนการอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลปัจจุบัน .

1.3 เพื่อศึกษาวิธีการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทย รวมทั้งหลักสูตรการอ่าน-เขียนภาษาไทยในโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน .

2. ให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
สถิติการเปิดชม : 600 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400