รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930307
ชื่อโครงการ : การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทานพร้อมประเมินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
  The Adaptation to drought of rice farmers in irrigated areas with evaluation on integrated mitigation project to farmers affected by drought
หัวหน้าโครงการ : มาฆะสิริ เชาวกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาฆะสิริ เชาวกุล
หัวหน้าโครงการ
อรวรรณ ศิริโสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิตรี รังสิภัทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมพร แพ่งนคร
ที่ปรึกษา
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพการทำนาในสภาวะแห้งแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน และประเมินความเสียหายจากภัยแล้งต่อการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อภัยแล้ง รูปแบบการทำนาและรูปแบบการปรับตัวต่อภัยแล้งในการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

3. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปรับตัวต่อภัยแล้งในการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

4. เพื่อศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 8 มาตรการ ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของรัฐบาลในพื้นที่ที่ศึกษา

5. เพื่อเสนอแนะแนวทาง วิธีการในการสนับสนุนและส่งเสริมการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทาน

สถิติการเปิดชม : 784 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 112 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400