รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930309
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus
 
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ เตชวรสินสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุพจน์ เตชวรสินสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นเวทีนักวิจัยวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนและจากทั่วโลกในการนำเสนอผลงานวิจัย

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายวิชาการการจัดการน้ำ ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่ได้จัดตั้งขึ้นในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 ครั้งที่ผ่านมา

สถิติการเปิดชม : 517 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400