รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI59X0604
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
 
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธานี ชัยวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
เขมรัฐ เถลิงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ต่อภัสสร์ ยมนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัชไท กีรติพงศ์ไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวรัย บุณยมานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิริยา กุลกลการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
นักวิจัยที่ปรึกษา
นวลน้อย ตรีรัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อสร้างดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชั่นในระดับจังหวัด (PROVINCIAL Corruption Probability Index) 77 จังหวัด ที่จะเป็นเครื่องมือชี้ความก้าวหน้าของการลดคอร์รัปชั่นเปรียบเทียบในระดับจังหวัด สร้างความตื่นตัวของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

(2) เพื่อพัฒนาต้นแบบและแนวทางขยายผลระบบบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมภิบาลในหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยพัฒนากระบวนการสำคัญ เช่น การเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาได้

(3) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน โดยการสร้างการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์คอร์รัปชั่นระดับครัวเรือน และการแบ่งปันประสบการณ์ร่วม

สถิติการเปิดชม : 931 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400