รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030302
ชื่อโครงการ : การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 8 เรื่อง การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณการเชิงพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เสนอแนวคิดการบริหารน้ำในมติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณการเชิงพื้นที่ (ด้านน้ำและเกษตร)

2. นำเสนอผลความคืบหน้าและผลที่ได้จากงานวิจัยด้านเครื่องมือการจัดการน้ำใหม่

3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวคิดการจัดการน้ำในบริบทใหม่

สถิติการเปิดชม : 524 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400