รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030304
ชื่อโครงการ : การสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำประเทศไทย
  Establishment of Biotic Index with Water Quality Index for Assessing the River Water Quality of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชิตชล ผลารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชิตชล ผลารักษ์
หัวหน้าโครงการ
ทัตพร คุณประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรพร เพกเกาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา ทากัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างดัชนีชีวภาพเพื่อประเมินสภาพแหล่งน้ำผิวดินของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักสากล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการประเมินคุณภาพแหล่งน้ำของประเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับประเทศไทยในเวทีโลก

2. จัดสร้างดัชนีชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ รวมถึงสามารถการบูรณาการดัชนีชีวภาพนี้กับศาสตร์ด้านอื่น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างทันสถานการณ์

สถิติการเปิดชม : 450 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400