รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030305
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือน ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ
  Development of a Satellite Precipitation Remote Sensing System for Producing Maps Displaying Accurate Rain Amounts Covering Thailand to be Used for Natural Disaster Warning and Water Resources Management
หัวหน้าโครงการ : ชินวัชร์ สุรัสวดี
ทีมวิจัย :
ชินวัชร์ สุรัสวดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาระบบผลิตแผนที่ฝนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยแบบอัตโนมัติ

2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่และเว็บไซท์เพื่อเผยแพร่แผนที่ฝนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง

3) เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าจากการสังเกตของดาวเทียมคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟและดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดแบบแพสซิฟดวงอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบผลิตแผนที่ฝนให้มีความ

ถูกต้องแม่นยาเพิ่มมากขึ้น

4) เพื่อติดต่อประสานงานและจัดสัมมนาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นาผลิตภัณฑ์หยาดน้ำฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโครงการนี้ ไปใช้จริงในภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

5) เพื่อเข้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบรับรู้ระยะไกลและ App ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนาผลิตภัณฑ์หยาดน้ำฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโครงการนี้ ไปใช้จริงในภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

สถิติการเปิดชม : 748 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400