รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6051202
ชื่อโครงการ : การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน
  The estimation of human capital supply necessary for Thailand escaping the middle income trap and maintaining the sustainable status of the high income country
หัวหน้าโครงการ : สมชาย สุขสิริเสรีกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย สุขสิริเสรีกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการทุนมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอุปทานของทุนมนุษย์ที่ควรจะมีในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่งหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขยับขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงอย่างราบรื่นในอนาคต ซึ่งต้องบรรลุ 6 เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมต่อไปนี้

1. การประมาณการผลของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณทุนมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินค้าบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศ

2. การประมาณการผลของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณทุนมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินค้าบริการที่ส่งออก

3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อระบุความต้องการทุนมนุษย์สำหรับการสร้างนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศและมูลค่าสินค้าบริการที่ส่งออก

4. การสำรวจอุปทานของทุนมนุษย์ที่ผลิตและสนับสนุนการผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนและหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการประเมินอุปทานของแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่นำเข้าด้วยแนวทางต่างๆ

5. การสังเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการทุนมนุษย์และอุปทานของทุนมนุษย์ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ในสี่ขั้นตอนข้างต้น การประมวลผลแสดงภาพทัศน์ (scenarios) ของความสมดุลหรือไม่สมดุลระหว่างอุปทานของทุนมนุษย์กับความต้องการทุนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ

6. การประเมินโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ด้วยการเปรียบเทียบผลการศึกษาการพัฒนาแนวทาง “ประเทศไทย 3.0” และการพัฒนาแนวทาง “ประเทศไทย 4.0”

สถิติการเปิดชม : 685 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400