รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6081001
ชื่อโครงการ : รูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี (โครงการมณี) ระยะที่ 1
 
หัวหน้าโครงการ : ชลธิป พงศ์สกุลล
ทีมวิจัย :
รินา ภัทรมานนท์
หัวหน้าโครงการ
บัณฑิต ถิ่นคำรพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิป พงศ์สกุลล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญรัตน์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกริก ภิรมย์โสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมณฑา เกษมวิลาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรี เจียรนัยกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้ออำนวย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยสร้างระบบ Internet of Things ของเซนเซอร์สุขภาพและเทคโนโลยีฉลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและทำนายสภาวะสุขภาพของสมาชิกในชุมชนต้นแบบและสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับสถานพยาบาลในพื้นที่

2. เพื่อสร้างเครือข่ายระบบนิเวศชุมชนครบวงจรที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยกันเอง ให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. เพื่อสร้างเมืองต้นแบบเครือข่ายระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี ด้วยการผลักดันนโยบายด้านสุขภาพหรือการขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม

สถิติการเปิดชม : 632 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400