รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60I1101
ชื่อโครงการ : ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ ผลของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
  Potential of Renewable Electricity Production and Effect of Increasing Renewable Energy Proportion for Electricity Production on Electricity Bill : A Case Study in Krabi Province
หัวหน้าโครงการ : พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ฉัตรทิพย์ พรหมหมวก
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

2. ประเมินต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดกระบี่

3. สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพลังงานสะอาดกับการยอมรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอัตราที่ได้จากการประเมินต้นทุนการผลิตตามวัตถุประสงค์ข้อ 2

4. ผลักดันผลการวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์ด้วนการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถิติการเปิดชม : 1,044 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400