รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0604
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
หัวหน้าโครงการ : อมรรัตน์ กุลสุจริต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อมรรัตน์ กุลสุจริต
หัวหน้าโครงการ
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตรา สามัคคีธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
หฤทัย กมลศิริสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีชา ปิยจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรูปแบบและช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในชุมชน

2. เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good governance) เพื่อนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชน

3. เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อปัญหาการคอร์รัปชั่นและ/หรือธรรมาภิบาลในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชน

4. เพื่อออกแบบและดำเนินการตามแนวทางเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งประมวลผลความสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินการของแนวทางดังกล่าว

5. เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเป็น “ชุมชนปลอดคอร์รัปชัน (Corruption Free Community)”

6. เพื่อทำการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับทีม SIAM Lab (Social Integrity Architecture and Mechanism Design Lab)

สถิติการเปิดชม : 1,715 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 140 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400