รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0606
ชื่อโครงการ : การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  Developing legal measures to prevent and suppress corruption
หัวหน้าโครงการ : ปกป้อง ศรีสนิท
ทีมวิจัย :
ปกป้อง ศรีสนิท
หัวหน้าโครงการ
กรรภิรมย์ โกมลารชุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณภัทร สรอัฑฒ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณกรณ์ บุญมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาการลงโทษฐานสมคบกระทำการทุจริต (conspiracy to corruption)

2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงกับการทุจริต

3) เพื่อศึกษาถึงมาตรการลงโทษปรับทางอาญาที่เหมาะสมกับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

4) เพื่อพัฒนาการริบทรัพย์ตามมูลค่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

สถิติการเปิดชม : 726 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400