รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6120204
ชื่อโครงการ : การประเมินประสิทธิภาพชุดแถบทดสอบแรคโตพามีนตกค้าง โดย lateral flow strip test ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์
  Validation of lateral flow strip test for ractopamine residues detection in meat sample and feed
หัวหน้าโครงการ : นันทิกา คงเจริญพร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของชุดแถบทดสอบแรคโตพามีนตกค้างในเนื้อหมู เนื้อวัว และอาหารสัตว์ โดยการเติมแรคโตพามีน ลงในอาหาร (Fortified Sample)

2. เพื่อประเมินความคงสภาพของชุดแบทดสอบแรคโตพามีนตกค้างที่พัฒนาขึ้น

3. เพื่อเปรียบเทียบการทดสอบแรคโตพามีนตกค้างโดยใช้ชุดแถบทดสอบกับวิธี LC-MS/MS จากตัวอย่างในเนื้อหมู เนื้อวัว และอาหารสัตว์
สถิติการเปิดชม : 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400