รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6130702
ชื่อโครงการ : “การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
 
หัวหน้าโครงการ : บัลลังก์ เนื่องแสง
ทีมวิจัย :
บัลลังก์ เนื่องแสง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยในมุมมองต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากทะเลไทยอย่างเหมาะสมต่อไป

2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการระดมความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องของประเทศในภาพรวม

3 เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทะเล ให้มีความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่ยอมรับ

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 794 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400