รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6130703
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว
  Health Security Management in the Tourist Beach Environment
หัวหน้าโครงการ : ขวัญรวี สิริกาญจน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ได้แนวทางการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบริเวณชายหาดท่องเที่ยว

2.เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพบริเวณชายหาดท่องเที่ยวที่ยกระดับสู่
สถิติการเปิดชม : 620 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14) (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400