รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61I1101
ชื่อโครงการ : โครงการนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
  Law and Economics of National Oil Company in Thailand
หัวหน้าโครงการ : จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ทีมวิจัย :
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
หัวหน้าโครงการ
ณพล สุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูรี สิรสุนทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ต.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รูปแบบทางกฎหมายขององค์กร อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินกิจการ และผลการดำเนินงานของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (National Oil Company: NOC) ของต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบรรษัทฯ และระหว่างบรรษัทฯ กับภาคเอกชน ภายใต้บริบทของประเทศที่ศึกษา

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติสำหรับประเทศไทย

3. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเสนอแนะรูปแบบทางกฎหมายที่เหมาะสมของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศไทย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินกิจการของ NOC ตลอดจนกำหนดความสัมพันธ์กับรัฐและองค์กรของรัฐด้านปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้ว อันได้แก่ กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 671 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400