รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61I1103
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาธรรมาภิบาลการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
  The governance and Community Development Fund
หัวหน้าโครงการ : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาแนวทางธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

2) เพื่อศึกษาอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

สถิติการเปิดชม : 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400