รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0503
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : สมพงษ์ จิตระดับ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนอิสระจัดการตนเองและการส่งเสริมการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2. เพื่อออกแบบและดำเนินการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ดังต่อไปนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

2.2 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู

2.3 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและหลักการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

2.4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นกลไกหนุนเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนอิสระจัดการตนเองให้ประสบความสำเร็จ

4. เพื่อจัดการองค์ความรู้ และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้าใจ

อันจักนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถิติการเปิดชม : 673 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400