รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X1401
ชื่อโครงการ : โครงการสังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : รัศมี ชูทรงเดช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย สกว. และช่องว่างของงานวิจัยที่ดำเนินการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เพื่อเสนอแนวการวิจัยในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 1,026 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 97 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400